Diaconie en de tweede collecte

Hoe zit het eigenlijk met die tweede collecte?

Om die vraag te beantwoorden draaien we de film even terug tot onze Parochievergadering in november. Daar kondigden we aan dat er voortaan een ‘tweede collecte’ zal worden gehouden, niet bij uitzondering, maar ‘vast’. Een collecte gericht op diaconale doelen. Erg veel meer was er toen en is er nog steeds niet over te zeggen, het was een idee dat verder moest worden uitgewerkt.

Welnu: diaconale doelen. Wat willen we daarmee? Teruggebracht tot de kern gaat het om de oproep van Paus Franciscus  tot meer menselijkheid en naastenliefde. Nog kort geleden, met Oudjaar, in de Sint-Pieter, riep hij iedereen op ‘zorgzaam en gul’ te zijn tegenover mensen met problemen.

Voor ons als geloofsgemeenschap is de tweede collecte een prachtig middel om aan zijn oproep gehoor te geven. Dat is dan ook ons eerste uitgangspunt: we willen proberen ‘zorgzaam en gul’ te zijn tegenover mensen die problemen hebben en hulp behoeven.

En denkt u nu nog eens terug aan onze Adventsactie voor de ‘Tsjernobyl kinderen Lunteren’. Iedereen zal het met ons eens zijn, dat dit een geslaagde poging was, te doen waartoe wij allemaal geroepen zijn. Geslaagd, omdat wat er toen gebeurde dichtbij en zichtbaar was. Daardoor werden we erdoor geraakt en ontroerd. Bovendien was het heel motiverend, want door deze gezamenlijke actie waren we ‘ineens’ verbonden met leden van andere kerken. Praten over ‘missionair bezig zijn’ en ‘oecumene’, veranderde in doen en dit alsof het gewoonste zaak van de wereld is!

Vandaar ons tweede uitgangspunt: om de oproep van de paus levend te houden, kiezen we bij voorkeur voor goed herkenbare, ‘lokale acties’. Want ‘levend houden’ is een kwestie van zichtbaar maken en - zo mogelijk - resultaten laten zien! En daarbij willen we zoveel mogelijk samenwerken met plaatselijke kerken en organisaties.

Nu zijn er naast die acties ‘dichtbij huis’ natuurlijk ook nog de door het bisdom voorgeschreven doelen, die u vertrouwd in de oren zullen klinken, zoals de Miva, de Memisa en de Vastenactie. Waar mogelijk moeten we die doelen concreter en dichterbij zien te brengen. Dat is ons derde uitgangspunt.

Hoe dan ook: als er iets is waarvoor we willen waken, dan is het dat de tweede collecte een sleur wordt waaraan we op symbolische wijze ‘ook’ wat geven!

Hoe gaan we deze uitgangspunten ‘vertalen’ naar de invulling van de tweede collecte?

Om te beginnen kan ieder van u  ideeën aandragen voor de tweede collecte. Heeft u zo’n idee? Weet u toevallig dat er in een andere kerk of geloofsgemeenschap concrete acties op stapel staan? Geef dat dan door aan onze diaconiecommissie. Met de genoemde uitgangspunten in het achterhoofd stelt die commissie twee maal per jaar een voorlopig collecteschema op en de locatieraad beslist hoe dit rooster er uiteindelijk uitziet.

10 januari 2014

Namens de locatieraad,

Guus Pels (secretaris)

 De diaconiecommissie van de Sint Antonius Abt bestaat uit:

  • Tonny Ruikers,
  • Adrie Klören en
  • Wim van Zanten